EN | AM
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A world fit for children 
Աշխարհ, որ պիտանի է երեխաների համար 

Shorthand for the Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making, and Access to Justice in Environmental Matters, negotiated under the auspices of UNECE, adopted in Aarhus, Denmark and entered into forcein 2001.

The act of leading someone away by force or fraudulent persuasion.

Որևէ մեկին բռնություն գործադրելու կամ խաբեությամբ համոզելու միջոցով այլ վայր տանելու գործողությունը։ Երեխաների առևանգման հետ կապված գործածության դեպքերում, այս տերմինը նշանակում է խնամակալության իրավունքների խախտմամբ երեխային հեռացնելը կամ պահելը։

Գործողություն, որով անձը փորձում է խուսափել իրավական ընթացակարգերից՝ չենթարկվելով դատարանի խափանման միջոցներին։

AC / Arctic Council 
Արկտիկայի խորհուրդ 

access road 
մերձատար ճանապարհ 

"Accession" is the act whereby a state accepts the offer or the opportunity to become a party to a treaty already negotiated and signed by other states. It has the same legal effect as ratification. Accession usually occurs after the treaty has entered into force. The Secretary-General of the United Nations, in his function as depositary, has also accepted accessions to some conventions before their entry into force. The conditions under which accession may occur and the procedure involved depend on the provisions of the treaty. A treaty might provide for the accession of all other states or for a limited and defined number of states. In the absence of such a provision, accession can only occur where the negotiating states were agreed or subsequently agree on it in the case of the state in question.

[Arts.2 (1) (b) and 15, Vienna Convention on the Law of Treaties 1969]

««Վավերացում», «ընդունում», «հաստատում» և «միացում» նշանակում է, կոնկրետ դեպքով պայմանավորված, նման անվանում ունեցող միջազգային գործողություն, որի միջոցով պետությունը միջազգայնորեն հաստատում է իր համաձայնությունը պայմանագրի պարտադիրության վերաբերյալ»: («Միջազգային պայմանագրերի իրավունքի մասին» Վիեննայի 1969 թ. կոնվենցիայի 2(1)(բ) հոդված)

acclamation 
ակլամացիա (պարզ հավանություն) 

Տե՛ս ժամանակավոր տեղավորման կենտրոն

See treaty

Ընդհանուր իմաստով՝ դիրքորոշումների համընկնում։ Միջազգային հանրային իրավունքում այս տերմինն օգտագործվում է որպես պայմանագրի և կոնվենցիայի հոմանիշ։ 

accord 
պաշտոնական hամաձայնություն, համաձայնագիր 

Obligation to demonstrate that work has been conducted in compliance with agreed rules and standards or to report fairly and accurately on performance results vis a vis mandated roles and/or plans. This may require a careful, even legally defensible, demonstration that the work is consistent with the contract terms. Accountability in development may refer to the obligations of partners to act according to clearly defined responsibilities, roles and performance expectations, often with respect to the prudent use of resources. For evaluators, it connotes the responsibility to provide accurate, fair and credible monitoring reports and performance assessments.

Պարտավորություն՝ ապացուցելու, որ աշխատանքը կատարվել է համաձայնեցված կանոնների և չափանիշների համաձայն: Պարտավորություն՝ ազնվորեն և ճշգրտորեն զեկուցելու կատարողականի արդյունքների մասին համաձայն լիազորված դերերի և/կամ ծրագրերի: Սա կարող է պահանջել մանրամասն, անգամ իրավաբանորեն ընդունելի ապացույց, որ աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պահանջներին: Զարգացման ոլորտում հաշվետվողականությունը կարող է վերաբերել գործընկերների պարտականությանը՝ գործելու ըստ հստակ սահմանված պատասխանատվությունների, դերերի և կատարողականի ակնկալիքների՝ հաճախ ռեսուրսների խելամիտ կիրառման պահանջով: Գնահատողների համար դա ենթադրում է ճշգրիտ, ազնիվ և հավաստի մշտադիտարկման զեկույցներ և կատարողականի գնահատումներ տրամադրելու պատասխանատվություն:

accreditation 
հավատարմագրում 

Պետություն, որն ընդունում է դիվանագիտական ներկայացուցչին։

Պետություն, որն ուղարկում է դիվանագիտական ներկայացուցիչ։

The progressive adoption of elements of a foreign culture (ideas, words, values, norms, behaviour, institutions) by persons, groups or classes of a given culture. The partial or total adaptation is caused by contacts and interactions between different cultures through migration and trade relations.

Բարոյամշակութային արժեհամակարգի տարրերի (գաղափարների, բառերի, արժեքների, նորմերի, վարքագծի, ինստիտուտների) փոփոխություններ, որոնք առաջանում են տարբեր խմբերի մշակույթների միջև ուղղակի և շարունակական շփումների, հատկապես՝ միգրացիոն տեղաշարժերի կամ տնտեսական բնույթի փոխանակումների արդյունքում։ Ակկուլտուրացիան կարող է տեղի ունենալ այն դեպքում, երբ որևէ խումբ որդեգրում է հանրային կյանքում հասարակության մեջ գերիշխող մշակույթի առանձնահատկությունները՝ միևնույն ժամանակ մասնավոր միջավայրում պահպանելով սեփական մշակույթը։

ACP / African, Caribbean and Pacific Group of States 
ԱԿԽ / Աֆրիկյան, Կարիբյան ավազանի և Խաղաղօվկիանոսյան երկրների խումբ 

Պետության քաղաքացիություն ձեռք բերելը ծնունդով տվյալ երկրի քաղաքացի չհանդիսացող անձի կողմից՝ անձնական կարգավիճակի փոփոխությունից հետո անձի դիմումի հիման վրա կամ մեկ պետության կողմից մեկ այլ պետությանը տարածք զիջելու արդյունքում։ 

act of aggression 
ագրեսիայի, նախահարձակման գործողություն